Årsmøter i Slekt og Data Hedmark

Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars måned hvert år og kunngjøres for medlemmer tilknyttet distriktslaget med minst 6 ukers varsel.

Foto: Ørnelund, Leif / Oslo Museum

Tidspunkt og frister

I henhold til våre vedtekter skal årsmøtet avholdes innen utgangen av mars måned og kunngjøres for medlemmer tilknyttet distriktslaget med minst 6 ukers varsel.

Se lenker til høyre for å finne konkret dato og årsmøtepapirer.
 

Har du saker du ønsker å ta opp?

Innkomne forslag sendes til sekretar@he.slektogdata.no.
 

Kan du tenke deg å sitte i styret eller har forslag til noen som kan egne seg?

Innkomne forslag sendes til leder@he.slektogdata.no.
 

I henhold til distriktslagets vedtekter skal:

 • Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars
 • Kunngjøres for medlemmer med minst 6 ukers varsel
 • Forslag/saker som medlemmer tilknyttet distriktslaget ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i hende minst 4 uker før årsmøtet
 • Alle dokumenter gjøres kjent for medlemmer minst 2 uker før årsmøtet
   

Følgende saker skal behandles på årsmøtet

 1. Godkjenning av stemmeberettigede og fullmakter.
 2. Valg av møteleder, samt en person til å skrive protokoll og to til å undertegne protokollen.
 3. Godkjenning av innkalling og saksliste.
 4. Styrets beretning om siste års virksomhet.
 5. Regnskap med revisors beretning.
 6. Eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte for styrearbeid.
 7. Budsjett for inneværende år.
 8. Innkomne saker.
 9. Eventuelle vedtektsendringer.
 10. Valg
 • Leder for ett år (jfr § 9)
 • Styremedlemmer for to år (jfr § 9)
 • Revisor for to år
 • Valgkomité for ett år
 • Valg av delegater med vararepresentanter til Slekt og Data sitt landsmøte (i år med landsmøte). Ved forfall av de valgte representanter, kan styret velge ny representant uten at denne må velges av årsmøtet.

 

Hvem kan delta

Alle med gyldig (betalt) hovedmedlemskap, husstnadsmedlemskap eller studentmedlemskap har stemmerett på årsmøtet.