Om Slekt og Data

Slekt og Data er Norges største frivillige organisasjon for alle som er interessert i slekts- og personhistorie. Vi ble stiftet i 1990 og har i dag elleve tusen medlemmer over hele landet.

Ledersamling 2021

Formål

Organisasjonens formål er å skape møteplasser og tilbud for alle som er interessert i slekts- og personhistorier, og legge til rette for at disse historiene blir funnet, bevart og formidlet. Organisasjonen skal fremme slektsforskning og skape forståelse for den verdien slektshistorie har for vår identitet og kulturarv.

Vi tilbyr

Slekt og Data skal gi medlemmene kunnskap og inspirasjon til å begynne en spennende reise i sin egen historie. Vi har en nettside med fyldig informasjon, vi utgir medlemsbladet Slekt og Data fire ganger i året og ikke minst arrangerer våre distriktslag hundrevis av ulike arrangement og møteplasser over hele landet, hvor du kan få faglig og sosialt påfyll og få hjelp og veiledning til å finne dine røtter. 

Samfunnsnytte

Slekt og Data bidrar til at våre medlemmer finner, bevarer og formidler slekts- og personhistorier og bringer kunnskapen om vår fortid, tradisjoner og skikker videre til nye generasjoner. Slektsforskning er en viktig del av vår immaterielle kulturarv. Uten slekts- og personhistoriene risikerer vi at viktig samfunnshistorie går tapt.

Organisering og drift

Slekt og Data er en frivillig organisasjon med cirka elleve tusen medlemmer fordelt på 18 selvstendige distriktslag, og mer enn 50 tilknyttede lokallag og lokale grupper. Slekt og Data ledes av et landsstyre som velges på landsmøtet hvert annet år. 

Alle medlemmer i Slekt og Data blir tilknyttet ett selvvalgt distriktslag. Distriktslagene har egne styrer som velges årlig. Distriktslagene kan opprette egne lokallag og lokale grupper innen­for sine distrikt. Det er distrikts-, lokallagene og de lokale gruppene som arrangerer medlemsmøter, kurs og foredrag, gjerne i samarbeid med andre lokale foreninger og institusjoner. Alt arbeid lokalt er basert på frivillighet og dugnadsinnsats. I alt har vi over 300 tillitsvalgte som bidrar med sin fagkompetanse og erfaring.

Slekt og Data har en administrasjon med to ansatte. Administrasjonen holder til i Kulturvernets Hus, midt i Oslo sentrum og er samlokalisert med flere andre kulturvernorganisasjoner. Administrasjonens oppgave er blant annet å legge til rette for at de tillitsvalgte kan få gjort en best mulig jobb for medlemmene, forberede og iverksette styresaker, vedlikeholde organisasjonens medlemsregister, oppdatere nettsiden og utgi medlemsbladet Slekt og Data. Administrasjonen ledes av generalsekretæren.

Finansiering

Organisasjonen finansieres gjennom en årlig medlemskontingent, hvor 25 % går som direkte tilskudd til distriktslagene. Fra og med 2020 er vi tildelt statstøtte fra Kulturdepartementet på cirka 200 000 årlig. 

Samarbeidspartnere

Vi er tilsluttet Norges kulturvernforbundFrivillighet Norge, Kulturalliansen og Studieforbundet kultur og tradisjon og har en samarbeidsavtale med Norske Kveners forbund. Vi har en samarbeidsavtale med Arkivverket.

Annonse:

banner ad