Ønsker Gravminner inn i Norges dokumentarv

- Døden og begravelsestradisjoner er, og har alltid vært, en viktig del av folks hverdagsliv og vår felles kulturarv, sier Generalsekretær i Slekt og data, Lina Bjelland Myrvoll.

Generalsekretær i Slekt og Data, Lina Bjelland Myrvoll.


Vår felles hukommelse


I juni sendte Slekt og Data inn søknad om at databasen Gravminner skal komme inn på listen over Noregs dokumentarv. Noregs dokumentarv er den norske delen av UNESCOs Memory of the World-program.


Over tre millioner graver

Gravminner inneholder bilder og informasjon om over 3000 gravplasser og 3,2 millioner gravminner fra hele Norge. Det eldste gravminnet i databasen er fra 1090, det nyeste er fra 2022. Gravminner viser også nedlagte og bortgjemte (glemte) gravplasser, samt gravminner for nordmenn som er gravlagt i utlandet, eksempelvis gravene til en del sjømenn og misjonærer.

- Flere hundre gravminner forsvinner hvert år, noen på grunn av plassmangel, andre fordi de er blitt gamle og ødelagte. Det hender at gamle gravminner ikke blir ivaretatt og til slutt kan skriften på steinen bli såpass uleselig at man ikke lengre kan finne ut hvem som ligger gravlagt der. Informasjon kan også forsvinne når en kirkegård blir nedlagt og glemt, forteller Bjelland Myrvoll. Når gravplassene endres fordi gamle graver fjernes, så fortsetter de å eksistere i Slekt og Datas Gravminner.

 

Vandring gjennom historien

En vandring på en gravplass er som å vandre gjennom historien. Inskripsjoner kan fortelle om yrker og gamle håndverk. Plassering og dekorasjoner forteller om sosial status og endringer gjennom tidene, type stein og design forteller oss om utvikling i designhistorien. Utviklingen ses både gjennom hvor en grav er plassert, hvordan gravstenen er utformet og utsmykket, hvilket språk det står på gravminnet og ikke minst hvordan og hva man opp igjennom tidene har skrevet på gravstenene.

 

Folkeforflytninger og tradisjoner

I Gravminner finner du også graver fra gravplasser for mange ulike trossamfunn og tidsepoker, og viser hvordan samfunnet har endret seg med folkeforflytninger, men også hvordan gravleggingstradisjonene er ulike om man for eksempel har samisk bakgrunn, muslimsk- eller jødisk bakgrunn.
 

Hverdagsliv

Noregs dokumetarv 2022 ønsker særlig nominasjoner som handler om hverdagsliv. I Gravminner finner man informasjon om personer, fødselsdato, dødsdato, dødssted, bosted og ofte fødested og yrkestittel. Man finner en oversikt over hele menneskets liv, og viser utviklingen i hvordan man tenker og handler omkring den hverdagslige, men likevel så utenom-hverdagslige, livshendelsen døden.

- Gravminner bidrar til at viktige kilder om enkeltmenneskers liv, men også om vår felles kulturarv over en periode på 1000 år, blir bevart for ettertiden sier Myrvoll.  


Er en database et dokument?

Man tenker kanskje ikke umiddelbart på en database som et dokument.

-Databaser, på lik linje med andre samlinger, kan betraktes som viktige deler av vår felles hukommelse, sier Myrvoll. Slekt og Data har vært i dialog med den norske komiteen for Verdens dokumentarv, og har fått bekreftet at det er innholdet og ikke lagringsmediumet som avgjør om noe er verdt å ta inn i dokumentarvregisteret.
 


Samtidens kulturminnevern

-Databasen Gravminner representerer samtidens kulturminnevern og informasjonsdeling, fortsetter Myrvoll. Dette gjelder også hvordan Gravminner oppdateres og endres via frivillig dugnadsarbeid/crowdsourcing, og derfor er i konstant endring. Dette er betegnende for dagens dokumentutvikling.

 

165 millioner søk

Slekt og Data startet dokumentasjonen av gravminner i 2004. Frem til i dag har det blitt gjort over 165 millioner søk i databasen. I 2021 alene ble det søkt over 4 millioner ganger i Gravminner og fra januar til juni 2022 er det gjort 1,7 millioner søk. Dette viser viktigheten av Gravminner for folk i dag. Gravminner bidrar til å sette enkeltpersoners liv inn i en kulturell og historisk bredere samfunnssammenheng og gjør historien relevant for den enkelte.

- Uten Gravminner risikerer vi at viktig samfunnshistorie går tapt for nåtiden og fremtiden, avslutter Lina Bjelland Myrvoll.

 


Hva er Gravminner

Slekt og Datas tjeneste Gravminner er en database med informasjon om over 3,2 millioner gravminner, med 2,6 millioner bilder. Databasen inneholder også oversikt over omkring 3000 gravplasser i Norge.

Finn en grav i Slekt og Datas Gravminner
 


Hva er Norsk dokumentarv

Norges dokumentarv er den norske delen av UNESCOs Memory of the World-register. Memory of the World (MoW) vart oppretta i 1992, som eitt av fleire UNESCO-program for å gje eit nødvendig løft for å synleggjere og redde kulturarven. I Noreg heiter registeret Noregs dokumentarv. MoW er ikkje ein konvensjon, men kan knyttas opp til fleire konvensjonar, som til dømes Verdsarvkonvensjonen (1972) og UNESCOs konvensjon om vern av immateriell kulturarv (2003). 

Se hva som ligger i Noregs dokumentarv i dag.

 

Les mer om

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Les mer om