Slekt og Datas valgkomite

Valgkomiteens ansvar er å foreslå kandidater til styret, kontrollkomiteen og valgkomiteen i Slekt og Data.

Valgkomite 2020-2022

  • Morten Thorvaldsen, Slekt og Data Vestfold, leder
  • Gunn Gjervoldstad, Slekt og Data Vest-Agder
  • Trygg Jakola, Slekt og Data Nord/(kvensk samarbeid)   
  • Even Karlsen, Slekt og Data Aust-Agder   
  1. Hilde Wedde, Slekt og Data Buskerud (varamedlem)
  2. Cathrine Apelseth-Aanesen, Slekt og Data Østfold (varamedlem)

Kontakt valgkomiteen:

valgkomite@slektogdata.no

§ 15. Valgkomiteen  (Slekt og Datas vedtekter)

Valgkomitéen består av fire medlemmer, samt to varamedlemmer. Alle medlemmene velges av Landsmøtet for to år. Landsmøtet velger leder av valgkomitéen.

Valgkomiteen ansvar er å foreslå kandidater til styret, kontrollkomiteen og valgkomiteen i Slekt og Data. Valgkomiteen kan innstille personer til ærespris og nasjonale hederspriser. 

Valgkomiteen søker aktivt etter kandidater, og foretar en vurdering av innkomne forslag. Valgkomiteen sikrer en god kjønnsbalanse og representasjon fra ulike landsdeler og legger frem forslag til kandidater som bidrar til å styrke organisasjonens formål.

Alle foreslåtte kandidater skal være forespurt og sagt seg villige til å bli valgt inn i styret.  Komiteens innstilling behandles på Landsmøtet og kunngjøres samtidig med resten av Landsmøtedokumentene.

Valgkomiteen sikrer kontinuitet i styrearbeidet ved at kun leder og maksimum halvparten av de øvrige styremedlemmene er på valg ved et årsmøte.

Retningslinjer for valgkomiteen

Vedtatt på Landsmøtet 27.04.2014. Revidert på Landsmøtet 10.10.2020.

1. Valgkomiteens ansvar

1.1. Valgkomiteen skal foreslå kandidater til styret
1.2. Valgkomiteen skal foreslå valgkomite
1.3. Valgkomiteen skal foreslå kontrollkomite
1.4. Valgkomiteen kan innstille personer til ærespris og nasjonale hederspriser

2. Arbeidsmåte

2.1. Valgkomiteen skal vurdere hvilke kompetansebehov som bør dekkes av styret, slik at organisasjonen best skal oppnå formålet og de tiltak som er beskrevet i de til enhver tid gjeldende strategi- og handlingsplaner. Valgkomiteen kan innhente innspill fra styret og generalsekretær.

2.2. Vurdering av organisasjonens behov, og oppfordring til medlemmer om å komme med forslag til kandidater, legges ut på Slekt og Datas nettsider samtidig med kunngjøring om tidspunkt og lokalisering av Landsmøtet.

2.3. Valgkomiteen skal senest et halvt år før Landsmøtet, avklarte om medlemmer i det sittende styre ønsker å stille til gjenvalg.

2.4. Valgkomiteen skal aktivt søke etter kandidater, samt foreta en vurdering av innkomne forslag til kandidater. I tillegg bør valgkomiteen sikre både fornyelse og kontinuitet i sin innstilling. Det skal føres referat fra alle møter i valgkomiteen og referatene skal lagres på organisasjonens felles arkiv.

2.5. Valgkomiteens leder bør være representert på landsmøtet og presentere sin innstilling. Valgkomiteens medlemmer bør være til stede på Tillitsvalgtkonferansen.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler