Valgkomité og kontrollkomité

Valgkomité 2018-2020

Svein Rasch, Slekt og Data Oslo/Akershus, leder  
Gunn Gjervoldstad, Slekt og Data Vest-Agder
Tone Moseid, Slekt og Data Vestfold         
Thor Håkon Nordahl Slekt og Data Haugaland  

Varamedlemmer:
Hilde Wedde, Slekt og Data Buskerud
Bente Nordhagen, Slekt og Data Nord                    

Kontakt valgkomitéen: valgkomite@slektogdata.no

Kontrollkomité 2018-2020

Bernt Bull, Slekt og Data Oslo/Akershus, leder
Arne Langeland, Slekt og Data Hordaland, medlem
Ivar Jensås, Slekt og Data Sør-Trøndelag, vara
Jarle Hannisdal, Slekt og Data Hordaland, vara

Kontakt kontrollkomitéen på kontroll@slektogdata.no.

Retningslinjer for valgkomiteen

Slekt og Data er en medlemstyrt organisasjon. Landsmøtet er organisasjonens høyeste organ og avholdes annethvert år. Landsmøtet velger et styre som leder organisasjonen mellom landsmøtene. Alle medlemmer i Slekt og Data har rett til å foreslå seg selv eller andre medlemmer til styret eller andre valgbare verv. Forslagene sendes valgkomiteen. Alle kandidater skal være forespurt og ha sagt seg villige før de foreslås.

1. Valgkomiteens ansvar

1.1. Valgkomiteen skal foreslå kandidater til styret
1.2. Valgkomiteen skal foreslå valgkomite
1.3. Valgkomiteen skal foreslå kontrollkomite
1.4. Valgkomiteen kan innstille personer til hedersbevis og priser. 

2. Arbeidsmåte

2.1. Valgkomiteen skal vurdere hvilke behov som burde dekkes i forhold til kompetanse, erfaring mm. Valgkomiteen kan innhente råd fra styret og daglig leder.
2.2. Vurdering av organisasjonens behov og oppfordringen til medlemmer om å komme med forslag til kandidater, legges ut på Slekt og Datas nettsider samtidig med kunngjøring om tidspunkt og lokalisering av landsmøtet.
2.3. Valgkomiteen bør før landsmøteinnkallingen spørre samtlige sittende tillitsvalgte om de fortsatt kan stå til disposisjon.
2.4. Valgkomiteen skal aktivt søke etter kandidater, samt foreta en vurdering av innkomne forslag til kandidater. I tillegg bør valgkomiteen sikre både fornyelse og kontinuitet i sin innstilling.
2.5. Valgkomiteens medlemmer bør være representert på landsmøtet og presentere sin innstilling.

3. Krav til innstilling fra komiteen

3.1. Valgkomiteen skal i sin innstilling tilstrebe god fordeling av kompetanse, kjønn, alder og geografisk spredning, og ta hensyn til mangfoldet i det norske samfunnet.
3.2. Valgkomiteen skal offentliggjøre sin innstilling på Slekt og Datas nettsider på samme måte som de øvrige sakene til landsmøtet.

Gjelder for komitéens arbeid med valg i forbindelse med Landsmøter. Vedtatt på landsmøtet 27.04.2014

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad