Hederspriser i Slekt og Data

Slekt og Data er en frivillig organisasjon hvor arbeidet er basert på frivillig innsats og engasjement. Gjennom årene er det en rekke personer som har bidratt med ekstraordinær innsats og gjennom dette styrket organisasjonen og slektsforskningen i Norge.

Pris- og hedersvinnere 2016

Slekt og Datas Ærespris

Slekt og Datas Ærespris er den høyeste utmerkelsen du kan få i organisasjonen. Det kan tildeles personer som ikke bare har bidratt med ekstraordinær innsats, men som gjennom sitt virke gjennom flere år også har brakt Slekt og Data og slektsforskningen i Norge et steg videre. Æresprisen kan kun tildeles medlemmer av eller ansatte i Slekt og Data eller samarbeidende foreninger/organisasjoner/institusjoner. Å kvalifisere til Æresprisen krever en ekstraordinær innsats som er beskrevet nedenfor for de enkelte priser. Det er ingen automatikk i at priser deles ut årlig, men kun når det er funnet verdige kandidater.

Følgende personer er tildelt Slekt og Datas Ærespris:

 1. Wilhelm Færden 1994
 2. Alf Christophersen 1994
 3. Sjur Madsen 1996
 4. Gunnar Aabøe 1996
 5. Bjørn Nilsen 1998
 6. Jan Solberg 2000
 7. Jan Eri 2004
 8. Norunn Klettum 2006
 9. Sture Bjelkåker, Föreningen DIS 2006
 10. Digitalarkivet v/Yngve Nedrebø 2008
 11. Tone Moseid, 2008
 12. Ole Bjørn Darrud, 2008
 13. Föreningen DIS 2010
 14. John Ludvigsen 2012
 15. Torill Johnsen 2014
 16. Knut Bryn 2014
 17. Renathe-Johanne Wågenes 2016
 18. Jostein Mediaa 2018

Slekt og Datas nasjonale hederspris

Den nasjonale hedersprisen kan tildeles personer som over kortere eller lengre tid, og uten egen fortjeneste, har gjort en ekstraordinært stor og viktig innsats til fordel for hele organisasjonen og/eller på annen måte bidratt til å styrke slektsforskningen nasjonalt. Hedersprisen kan deles ut enten for utførelse av enkeltoppgaver eller for ivaretakelse av viktige funksjoner i organisasjonen over tid. Hedersprisen kan kun tildeles medlemmer i Slekt og Data, samarbeidende foreninger/organisasjoner/institusjoner eller ansatte. 

Følgende personer er tildelt Slekt og Datas nasjonale hederspris

 1. Anne Blakkestad 1994
 2. Gunnar Aabøe 1994
 3. Toril Lohne 1996
 4. Rune Bratfoss 1997
 5. Alf Christophersen 1997
 6. Torleif Haugødegård 1997
 7. Vidar Osen 1997
 8. Per Henrik Bache 1998
 9. Ole-Johan Kippenbroeck 1998
 10. Bjørn Nilsen 1998
 11. Monica Jakobsen 1999
 12. Olof Cronberg, Föreningen DIS 2000
 13. Jan M. Keus 2000
 14. Lars Nygaard 2002
 15. Jan Eri 2002
 16. Vidar Holum 2004
 17. Gunnar Borvik 2004
 18. Magne Mæle 2004
 19. Norunn Klettum 2004
 20. Per Steinar Håklev 2004
 21. Vidar Øverlie 2004
 22. Tone Eli Moseid 2006
 23. Renathe-Johanne Wågenes 2006
 24. Finn Karlsen 2006
 25. Einar Balle 2007
 26. Finn Holden 2007
 27. Åse Wethal Holen 2007
 28. Viggo Eide 2008
 29. Torbjørn Seiring 2008
 30. Torill Johnsen 2008
 31. Magne Granhaug 2009
 32. Laila N. Christiansen 2009
 33. Anne Mette Bjørgan 2009
 34. Finn Guttvik 2010
 35. Jostein Mediaa 2010
 36. Else Berit Rustad 2010
 37. Dagfinn Andreassen 2010
 38. Asle Jonassen 2010
 39. Jarle Hannisdal 2010
 40. John Ludvigsen 2010
 41. Jonny Lyngstad 2010
 42. Anne Marie Sandhaug 2010
 43. Espen Berg 2010
 44. Knut Bryn 2010
 45. Arne Langeland 2010
 46. Margit Nysetvold Bakke 2012
 47. Bernt Bull 2012
 48. Kirsti Arctander 2012
 49. Åge Nortun 2014
 50. Hilde Wedde 2014
 51. Remi Pedersen 2014
 52. DIS-Danmark 2014
 53. Ivar Fonnes 2014
 54. Ragnar Samuelsen 2014
 55. Mette Gunnari 2014
 56. Tormod Engebu, 2015
 57. Carl Birger van der Hagen 2016
 58. Heidi Sitara Fjeldvig 2016
 59. Aina Johnsen Rønning 2016
 60. Jan Oldervold 2016
 61. Yngve Nedrebø 2016
 62. Morten Thorvaldsen 2018
 63. Ketil Figenschou 2018

Slekt og Datas lokale hederspris

Den lokale hedersprisen kan tildeles personer som over kortere eller lengre tid og uten egen fortjeneste har gjort en ekstraordinært stor og viktig innsats til fordel for medlemmer eller organisasjonen i sitt distrikt. Hedersprisen kan deles ut enten for utførelse av enkeltoppgaver eller for ivaretakelse av viktige funksjoner i distriktslaget eller lokale lag eller grupper over tid. Hedersprisen kan kun tildeles medlemmer i Slekt og Data eller samarbeidende foreninger/organisasjoner/institusjoner lokalt.

Retningslinjer for utdeling av priser:

 • Hedersprisene deles ut av en komité bestående av fire medlemmer, hvorav en velges til leder. Tre av medlemmene i komiteen velges for to år av Slekt og Datas landsmøte, mens det fjerde medlemmet oppnevnes av Slekt og Datas styre. For å sikre kontinuitet i komiteen bør ikke mer enn to av medlemmene skiftes ut annethvert år. Personer som velges til komiteen bør være personer som har oversikt over organisasjonens aktiviteter, liv og historie, og dermed har et godt grunnlag for å bedømme personene. Landsmøtet avgjør om organisasjonens valgkomité også skal fungere som hederspriskomité.
 • Forslag på kandidater til hedersprisene kan fremmes av Slekt og Datas styre, organisasjonens distriktslag, organisasjonens aktivitetsutvalg, enkeltmedlemmer i organisasjonen eller hederspriskomiteen selv. Oppfordring om å foreslå kandidater skal med jevne mellomrom kunngjøres gjennom organisasjonens informasjonskanaler.
 • Forslag til kandidater må være hederspriskomiteen i hende senest 31. november i kalenderåret. Alle forslag må inneholde nødvendige opplysninger om kandidaten og en begrunnelse for at vedkommende er foreslått. Komiteen vil vurdere begrunnelsen og om nødvendig innhente flere opplysninger om kandidaten. Forslagene skal vurderes enkeltvis uten hensyn til antall innkomne forslag. Komiteens vedtak om tildeling er endelig, og blir oversendt styret i Slekt og Data til orientering senest 1. mars påfølgende år.
 • Det bør være en festlig og høytidelig ramme rundt overrekkelsen av Slekt og Datas hederspriser. Vanligvis vil tildelte hederspriser bli overrakt under festmiddagen i forbindelse med organisasjonens landsmøte, men overrekkelser kan også finne sted i forbindelse med tillitsmannskonferanser, jubileumsarrangementer, nasjonale eller lokale slektsforskerdager eller andre arrangementer i regi av Slekt og Data. Overrekkelsen av hederspriser bør foretas av Slekt og Datas leder eller en person utpekt av denne, f.eks. lederen av hederspriskomiteen.
 • Hederspriskomiteen skal føre protokoll over alle tildelinger av Slekt og Datas hederspriser, slik at man til enhver tid har oversikt over hvem som har mottatt hvilken pris og når dette har funnet sted.
 • Hederspriskomiteen eller styremedlemmer kan overfor styret i Slekt og Data foreslå å dele ut også andre hedersbevisninger enn de som er omtalt ovenfor (eventuelt også stipend). Dersom forslaget får styrets tilslutning, skal styret utvide statuttene til også å omfatte de nye hedersprisene. Hederspriskomiteen får også i oppgave å tildele de nye hedersprisene.

Vedtatt på Slekt og Datas styremøte 27.02.2001

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad