Årsmøtepapirer 2021OF

Årsmøtepapirene til Årsmøtet 18. mars

På landsmøtet i Slekt og Data på Lillehammer i 2020 ble det vedtatt nye vedtekter som skal være utgangspunkt for vedtektene i distrikter, lokallag og grupper. Vi har tidligere hatt bare en vedtekt for distriktslaget og gruppen i Mysen. 

Standardvedtektene er i tre deler for distriktslag, lokallag og grupper. I Østfold har vi ingen lokallag og vedtektene for lokallag er derfor ikke relevant for oss, men forslaget til vedtekter for lokallag er lagt ut her til orientering. 

De gjeldende vedtektene for Østfold er tatt med slik at man kan se hva som er endret. De største endringene er i inndeling og rekkefølge av paragrafene. Styret har valgt å fravike forslaget i standarden som beskriver at styret skal konstituere seg  slik at rollene kasserer og sekretær ikke er klargjort i valget. Styret mener at de som stiller til valg fortjener å vite hvilken rolle de skal velges til.

På årsmøtet ble det vedtat å gjøre to mindre endringer i vedtektene som forelå. Ved ekstraordinært årsmøte endres til at en velges som referent. Valgkomiteen skal bestå av minst to personer som velges for to år. Vedlagte vedtekter er slik de ble vedtatt.

Annonse:

banner ad

Annonse:

banner ad