Formål og vedtekter

Slekt og Datas formål er å skape møteplasser og tjenester for alle som er interessert i person- og slektshistorie og gjennom dette legge til rette for at disse historiene blir funnet, bevart og formidlet. Organisasjonen skal fremme slektsforskning og skape forståelse for den verdien slektshistorie har for vår identitet og kulturarv.

Formål og vedtekter for Slekt og Data Aust-Agder

Vedtatt på stiftelsesmøtet 15.02.1996. Revidert 17.02.2003, 24.01.2013 og 13.02.2017

1. Distriktslaget

Distriktslagets navn er Slekt og Data Aust-Agder, og er et distriktslag av Slekt og Data. Distriktslaget bruker samme logo og skrifttype som Slekt og Data. Distriktslaget skal være registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene, og det skal være en egen juridisk enhet med organisasjonsnummer.

2. Formål

Organisasjonens formål er nedfelt i Slekt og Datas vedtekter § 2. Distriktslaget skal gi medlemmene i distriktet tilbud og tjenester ved å:

  • Skape et lokalt forum for slekts- og personhistorie hvor databehandling og Internett brukes som hjelpemiddel.
  • Spre kunnskap om dette og for øvrig stimulere slektsforskning i sitt distrikt.
  • Organisere og koordinere medlemmenes arbeid i forbindelse med databehandling av genealogisk kildemateriale, samt å stimulere slik arbeide.
  • Distriktslaget er nøytralt i forhold til religion og politikk. Distriktslaget har ingen økonomiske interesser i maskin- eller programvarer.

3. Medlemskap

Medlemskap i Slekt og Data kan kun tegnes av privatpersoner. Medlemmet blir automatisk tilknyttet det distriktslaget som dekker medlemmets bostedsadresse.

4. Kontingent

Medlemskontingenten i Slekt og Data kreves inn sentralt. Distriktslaget får overført midler basert på antall betalende medlemmer tilknyttet distriktslaget. Reglene for dette fastsettes av Slekt og Datas landsmøte.

5. Styret

Slekt og Data Aust-Agder ledes av et styre med leder og minst 4 medlemmer. I tillegg kan det velges varamedlemmer. Leder velges ved særskilt valg. Gjenvalg kan finne sted. Alle valg skjer med en funksjonstid på 2 – to år. Leder og minst to styremedlemmer velges det ene året, de øvrige styremedlemmer velges det andre året. Styre konstituerer seg selv med
nødvendige funksjoner som nestleder, kasserer, sekretær og lignende. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Styret skal føre protokoll fra sine møter, og sørge for betryggende arkivering av distriktslagets materiale.

6a. Årsmøte

Distriktslagets virksomhet følger kalenderåret. Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars måned og kunngjøres for medlemmer tilknyttet distriktslaget med minst 6 ukers varsel. Forslag/saker som medlemmer tilknyttet distriktslaget ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i hende minst 4 uker før årsmøtet. Innkalling med møtedokumenter gjøres kjent for medlemmene minst 2 uker før årsmøtet. Samtidig sendes disse dokumentene til Slekt og Data. Innkalling og møtedokumenter gjøres tilgjengelig for medlemmer på distriktslagets hjemmeside under www.slektogdata.no/aa

Årsmøtets saksliste skal inneholde:
a. Godkjenning av frammøtte representanter og fullmakter
b. Valg av møteleder og referent, samt to til å undertegne referatet
c. Styrets beretning om siste års virksomhet
d. Regnskap med revisors beretning
e. Neste års budsjett
f. Innkomne forslag
g. Vedtekter (når dette er aktuelt)
h. Valg av:
- leder
- styremedlemmer/varamedlemmer
- revisor
- valgkomitè på 2–3 medlemmer
- valg av representanter med vara til Slekt og Datas landsmøte.


Et medlem kan stemme med skriftlig fullmakt for et annet medlem, for øvrig har de fremmøtte 1 stemme hver. Styret fungerer som fullmaktskomitè. Slekt og Data har anledning til å delta på årsmøtet med en representant med talerett.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når minst 1/5 av medlemmene tilknyttet distriktslaget skriftlig forlanger dette. Innkalling skal skje som for ordinært årsmøte. Dersom distriktslaget ikke avholder årsmøte som fastlagt i sine vedtekter, kan Slekt og Data innkalle til årsmøte. Referat fra årsmøtet formidles til medlemmene og Slekt og Data senest 1 måned etter møtet.

6b. Representantskap

Alternativt kan distriktslaget vedta å etablere et representantskap av lokallag og lokale grupper (se pkt 7) samt representanter for medlemmer uten tilknytning til lokale lag eller grupper.
Vedtak om opprettelse av representantskap vedtas av distriktslagets årsmøte. Representantskapet velger styre og landsmøterepresentanter, behandler årsrapport og regnskap samt andre saker styret legger fram. Plassene i representantskapet fordeles til lag/grupper i forhold til antall medlemmer. Etablering av representantskap og regler for sammensetning må godkjennes av styret i Slekt og Data. Dersom det blir opprettet et representantskap har likevel medlemmene i distriktet møte- og talerett på representantskapsmøtene.

7. Lokallag/grupper

Distriktslagene kan opprette og oppta som medlemmer etablerte foreninger og lag som lokal lag. Et lokallag er en selvstendig juridisk enhet med eget valgt styre med ansvar for egen økonomi. Distriktslaget kan også opprette lokale grupper som er direkte knyttet til distriktslaget. Disse har ikke eget budsjett, og er ikke en egen juridisk enhet.

Lokallagets og lokalgruppas navn skal som hovedregel være Slekt og Data – og geografisk område for lag/gruppe. De skal benytte samme logo og skrifttype som Slekt og Data anvender. Lokale slektshistorielag som ønsker å slutte seg til Slekt og Data skal gis mulighet til å beholde det opprinnelige navn og logo. Likevel må det tydelig fremgå at laget er tilsluttet Slekt og Data. Distriktslaget vedtar retningslinjer for lokale grupper, basert på standard retningslinjer vedtatt av Slekt og Datas styre. Slekt og Datas styre skal godkjenne vedtatte retningslinjer. Styret i distriktslaget har fullmakt til å utforme nærmere regler for lokallag.

8. Vedtekter

Distriktslagets vedtekter skal være i samsvar med Slekt og Datas vedtekter. Forslag til vedtektsendringer skal alltid følge innkallingen til årsmøtet. Vedtektsendringer vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall. Før vedtektsendringer trer i kraft, må de godkjennes av styret i Slekt og Data.

9. Opphør av distriktslaget

Slekt og Data Aust-Agder kan oppløses ved forslag fremsatt og vedtatt på et årsmøte, og uforandret fremlagt og vedtatt på et etterfølgende ekstraordinært årsmøte når minst ¾ av de fremmøtte medlemmer tilknyttet distriktslaget på det ordinære og det ekstraordinære årsmøtet stemmer for oppløsning. Det må gå minst 3 – tre måneder mellom årsmøtene. I slike avstemminger godtas ikke fullmakter. Ved oppløsning forvalter Slekt og Data distriktslagets eiendeler.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad

Annonse:

banner ad