Standard retningslinjer for Slekt og Datas lokale grupper

Distriktslagene kan opprette lokallag som er direkte knyttet til distriktslaget. Lokale grupper er sammenslutninger av Slekt og Datas medlemmer som arrangerer medlemsmøter og andre aktiviteter for medlemmene i sitt nærområde. Det er distriktslaget som vedtar retningslinjer for lokale grupper, basert på standard retningslinjer vedtatt av Slekt og Datas styre.

Standard retningslinjer for Slekt og Datas lokale grupper

1. Navn

Navnet på den lokale gruppen skal som hovedregel være Slekt og Data «navn på geografisk område».

2. Formål

Den lokale gruppens formål er å:

  • Arrangere møteplasser som legger til rette for faglig fellesskap og kunnskapsdeling og som tilfører medlemmene kunnskap og inspirasjon.
  • Stimulere til slektsforskning og oppfordre medlemmer til å bevare og formidle egen historie.
  • Organisere og koordinere medlemmenes arbeid for å bevare, transkribere og digitalisere kilder som er verdifulle for vår kulturarv, samt stimulere til slikt arbeid.

3. Tilknytning

Lokale grupper kan dannes der det er naturlig at en kan møtes og hvor det anses å være for lang vei til å komme til møtene til andre lokallag eller distriktslaget. Eller der det ut fra et slektsforskersyn kan være ønskelig.

Alle som er med i en lokal gruppe er medlem av Slekt og Data og tilknyttet det distriktslaget som den lokale gruppen er tilknyttet.

4. Ledelse

Den lokale gruppen må ha minst en leder eller kontaktperson. Den ansvarlige for lokalgruppen har møterett til distriktslagets sine styremøter med uttalerett vedrørende saker som gjelder sin lokalgruppe. Møteplikt når innkalt til styremøte. Den lokale gruppen rapporterer til distriktslaget.

5. Virksomhet

Den lokale gruppen står selv til ansvar for å utarbeide møteprogram, arrangement o.l. Distriktslaget kan være behjelpelig hvis ønskelig. Lokale grupper skal bruke Slekt og Data sin felles profilmal.

6. Økonomi

Lokale grupper har ikke egen økonomi og kan ikke inngå økonomiske forpliktelser. Den lokale gruppen kan søke økonomisk støtte fra distriktslaget i forbindelse med arrangement o.l. "Håndkassa" og andre inntekter som den lokale gruppen skaffer seg, tilhører den lokale gruppen.

7. Diverse

Den lokale gruppen har:

  • Rett til spalteplass i distriktslagets medlemsblad.
  • Rett til plass på distriktslagets hjemmesider.

8. Opphør

Ved opphør av den lokale gruppen eller at gruppen "sovner inn" forvalter distriktslaget eventuelle aktiva i den lokale gruppen.

Om organisering av lokale grupper

Distriktslagene kan opprette lokallag og lokale grupper innen­for sine virkeområder. Det er distriktslaget som vedtar retningslinjer for lokale grupper, basert på standard retningslinjer vedtatt av Slekt og Datas styre. Slekt og Datas styre skal godkjenne vedtatte retningslinjer. Det er distriktslaget som fastsetter på hvilke måter representanter for lokallag- og grupper skal delta i lagets styre, på landsmøter o.l.

En lokal gruppe er direkte knyttet til distriktslaget. Lokale grupper er, i motsetning til lokallag, ikke en egen juridisk enhet og har ikke egen økonomi. Lokale grupper er sammenslutninger av Slekt og Datas medlemmer som arrangerer medlemsmøter og andre aktiviteter for medlemmene i sitt nærområde, men som er løsere organisert enn lokallagene. En lokalgruppe må ha en leder eller kontaktperson. En lokalgruppe kan ikke på egen hånd inngå avtaler av økonomisk og juridisk art med offentlige og private institusjoner. Lederen eller kontaktpersonen skal holde distriktslagets styre informert om virksomheten.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad